ข่าวล่าสุด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นายชัชวาลย์ มณีวัตร์ ปีการศึกษา 2561

Download Attachments File File size Downloads บทคัดย่อ

เปิดเผยงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561

เปิดเผยงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561

Download Attachments File File size Downloads เปิดเผยงบ

เลื่อนการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

เลื่อนการประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

Download Attachments File File size Downloads งบทดลองกั

เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2

เปิดค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ครั้งที่ 2

นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ป

ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดและเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดและเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการ