ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม)

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม)

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม) 128 KB 5

ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 105 KB 12 แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 107 KB 9

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads หนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 438 KB 35

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจัย นายธารงศักดิ์ บุญจรัส

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจัย นายธารงศักดิ์ บุญจรัส

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์-1-โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 164 KB 7

ประกาศโรงเรียนสิรินธร การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

ประกาศโรงเรียนสิรินธร การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ อาคาร11 123 KB 25

ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

Facebook Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสิรินธร นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 Facebook Comments

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การยื่นซองประมูลร้านค้ากาแฟโรงเรียน (พัฒน์ภิรมย์)

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การยื่นซองประมูลร้านค้ากาแฟโรงเรียน (พัฒน์ภิรมย์)

Facebook Comments

แบบฟอร์มวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads 1.โครงการสอนภาษาไทย+รายละเอียดการสอบ 41 KB 125 2.กำหนดการสอนภาค2ปี57(ไทย) 195 KB 96 3.แผนการสอน(ภาคไทย) 46 KB 121 4.เกณฑ์การให้คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ 90 KB 78...

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads งบทดลองเดือน-มีนาคม-2560 2 MB 25

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมรวฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ Facebook Comments

Skip to toolbar