Categories

ขาว-แดง Today

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อม พ.อ.จิรัฏฐ์

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2562 ให้แก่นักเรียนห้องเรียนดังกล่าว ชั้น ม.1 และ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากร

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ปฏิทินรับนักเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 Medical Fairy

กลุ่มสาระภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขั้นจัดการแถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ

กลุ่มสาระศิลปะ

รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ไฟล์แนบ File File size Downloads บทคัดย่อ รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 79

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2562 ให้แก่นักเรียนห้องเรียนดังกล่าว ชั้น ม.1 และ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา

“มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสิรินธร สู่ความเป็นมาตรฐานสากล” รางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลระดับประเทศ ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทมัธยมศึกษา จากนายบุญรักษ์

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

เพลงมาร์ชสิรินธร

เพลงทุกทางเพื่อสิรินธร

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป