ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ครูอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์ เผยแพร่ผลงาน

ครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ เผยแพร่ผลงาน

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุโรงเรียนสิรินธร

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุโรงเรียนสิรินธร

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครุโรงเรียนสิรินธร วงเงินงบปร

แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

App Android

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาต

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายคว

ข้ามไปยังทูลบาร์