บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาชีววิทยา รหัส วิชา ว31241 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร ระดับเซลล์

2558-03-23 09_30_22-yupajittraabstract

บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว31241 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  โดย นางยุพาจิตรา บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ห้องเรียนปกติ

needM1M42558

โรงเรียนสิรินธร รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ห้องเรียนปกติ วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ม.1 รับเฉพาะนักเรียนหญิง 360 คน ม.4 รับนักเรียนชาย-หญิง 154 คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสิรินธร โทรศัพท์ 044511189

เรียกผู้สอบเข้าห้องเรียนพิเศษรายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

APSMEEPM1more

ผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีตัวสำรองต่อไปนี้ให้มารายงานตัวในวันที่ 12 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 น. ที่ห้องวิชาการ

1. โปรแกรม SME ม.1
smemore
2. โปรแกรม EP ม.1
epmore
3. โปรแกรม SME ม.4
smeM4more
4. โปรแกรม EP ม.4
epM4more

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

2015-03-09 13.33.32

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย

2015-03-09 13.07.05

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ

buy

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ [ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา ]

เรียกผู้สอบเข้าห้องเรียนพิเศษรายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

2015-03-05 18.40.50

ผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีตัวสำรองต่อไปนี้ให้มารายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 น. ที่ห้องวิชาการ
ชั้น ม.1
SME ลำดับที่ 121-127
EP ลำดับที่ 63-75
ชั้น ม.4
SME ลำดับที่  81-91
EP ลำดับที่ 31-39
ILP ลำดับที่ 33-38