กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

  20161028-154401 
ครูนิภา หลิมศิริวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

20161028-155055  
ครูเพ็ญศรี ดีเสมอ
 20161028-154835 
ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ
 20161028-154841 
ครูสุทัศน์ โกรธกล้า
 20161028-154404 
ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ

 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail