กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

  20161028-154401
ครูนิภา หลิมศิริวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
20161028-155055
ครูเพ็ญศรี ดีเสมอ
 20161028-154835
ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ
 20161028-154841
ครูสุทัศน์ โกรธกล้า
 20161028-154404
ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail