กลุ่มสาระการงานอาชีพ

  
ครูนิภา หลิมศิริวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูเพ็ญศรี ดีเสมอ

ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ
 
ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ

ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th