คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ฝ่าย
1 นางสาวนวลวรรณ  เวลาเกิด ประธานนักเรียน
2 นางสาวศกลวรรณ  หวังเป็น รองปธะธานนักเรียน
3 นางสาวรุ่งกาญจน์  สิงคนิภา รองประธานนักเรียน
4 นางสาวกิตติมา  ชำนิไกร เลขา, ติดตามประธานนักเรียน
5 นางสาวอัจฉรา  สุดตลอด เลขา, ติดตามประธานนักเรียน
6 นางสาวสราลี  โอธินทรยุทธ เลขานุการ
7 นางสาวณัฐณิชา  กายสง่า เลขานุการ
8 นางสาวประชุมพร  สุขสนิท เลขานุการ
9 นางสาวจันนิภา  สุขสนั่น ติดตามการประชุม
10 นางสาวโคมแก้ว  พิมพ์สอน ติดตามการประชุม
11 นางสาวกมลลดา  งามเลิศ ติดตามการประชุม
12 นางวงศกร  เพชรสูงเนิน ประชาสัมพันธ์
13 นางสาวณัฐริกา  เนินแก้ว ประชาสัมพันธ์
14 นางสาววัลลิภา  คารศรี ประชาสัมพันธ์
15 นางสาวถิรวรรณ  สายแก้ว ประชาสัมพันธ์
16 นางสาวปิยธิดา  จันทวี ประชาสัมพันธ์
17 นางสาวปาณิศา  สนามแจ่ม ประชาสัมพันธ์
18 นางสาวนารีรัตน์  กุมรัมย์ ประชาสัมพันธ์
19 นางสาวชรินันต์  แสนดี ประชาสัมพันธ์
20 นางสาวขวัญจิรา  คำทอง กิจการนักเรียน
21 นางสาวปาณิสรา  อิทธิพลไพศาล กิจการนักเรียน
22 นายภูริทัต  ตัณฑ์สุระ กิจการนักเรียน
23 นางสาวธนาพร  พุ่มพวง กิจการนักเรียน
24 นางสาวธัญมน  สมสวย กิจการนักเรียน
25 นางสาวณัฐชา  แกล้วกล้า กิจการนักเรียน
26 นางสาวสุดารัตน์  สุขเพิ่ม กิจการนักเรียน
27 นางสาวพิชชา  พลางกูร กิจการนักเรียน
28 นางสาวกัณฐมณี  ศรีทองลัทธิกุล กิจการนักเรียน
29 นางสาวธัญญานุช  แก้วฉลาด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
30 นางสาวอรยา  พรหมบุตร ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
31 นางสาวเจนจิรา  สอนใจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
32 นางสาวปรีญาภรณ์  สอนใจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
33 นางสาวนมิดา  ศรีสุวรรณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
34 นางสาวนันทิยา  เพ็งแจ่ม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
35 นางสาวฐิติรัตน์  คงทน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
36 นางสาววิมลณัฐ  สะปะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
37 นางสาวนันทธมน  สุปิงคลัด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
38 นางสาวปิยพร  บุตรงาม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
39 นางสาวแพรวพรรณ  ประไวย์ ฝ่ายปกครอง
40 นางสาวเจริศา  นุตสภาปนา ฝ่ายปกครอง
41 นางสาวจุพามาศ  ประดับเพชร ฝ่ายปกครอง
42 นางสาวธรารัตน์  งามทรัพย์ ฝ่ายปกครอง
43 นางสาวกนกพร  ทองนำ ฝ่ายปกครอง
44 นางสาววัลยา  ภูมิศาสตร์ ฝ่ายปกครอง
45 นางสาวเสาวรินทร์  ฉลูรัมย์ ฝ่ายปกครอง
46 นางสาวพรพิมล  ทองล้ำ ฝ่ายปกครอง
47 นางสาวพิมพิไล  ทองคำพิมพ์ ฝ่ายปกครอง
48 นางสาวอารียา  คะนึงเพียร ฝ่ายปกครอง
49 นายอภิสิทธิ์  เสาทอง ฝ่ายปกครอง
50 นายสุวิชา  พรมศรี ฝ่ายปกครอง
51 นางสาวณัฐสุดา  ศิลารักษ์ ฝ่ายปกครอง
52 นางสาวกรกช  กันจันทร์วงศ์ ฝ่ายปกครอง
53 นางสาวณัชชา  เพียทอง ฝ่ายปกครอง
54 นางสาวเสาวลักษณ์  ทะเกิงลาภ ฝ่ายปกครอง
55 นางสาวเบญญา  สมนาค ฝ่ายปกครอง
56 นางสาวอรณิชา  เนื่องนิยม ฝ่ายปกครอง
57 นางสาวชมขวัญ  ชมพูพงศ์ ฝ่ายปกครอง
58 นางสาวณัฐฏฐธิดา  แก้วประเสริฐ ฝ่ายปกครอง
59 นางสาวสโรชินี  บุญมา ฝ่ายปกครอง
60 นางสาวเพ็ญนภา  แย้มงาม ฝ่ายปกครอง
61 นางสาวจิตติมา  นึกชนะ ฝ่ายปกครอง
62 นางสาวรัชฎา  ปัชชามูล ฝ่ายปกครอง
63 นางสาวนริสา  อินทร์สอน ฝ่ายปกครอง
64 นางสาวปัญญาพร  จิตต์มั่นการ ฝ่ายปกครอง
65 นางสาวจิรัฐติกาล  ประพันธ์ ฝ่ายปกครอง
66 นางสาวกัญชพร  นิเวศรัมย์ ฝ่ายปกครอง
67 นายพชร  ประทาน ฝ่ายปกครอง
68 นายรัฐฤกษ์  ลับโกษา ฝ่ายปกครอง
69 นายคัดสัณฑ์  นิธิวิริยกุล ฝ่ายปกครอง

 

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_stu.php?School_ID=1032650758&page=kk_stu

Related posts