คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    pattira

นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

pinit 
นายพินิจ ดลเสมอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
somnuk 
นายสมนึก ศูนย์กลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
proapen 
นางเพราเพ็ญ เฮ้งตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
pornpen 
นางพรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
wattana 
นายวัฒนา อิ่มชื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
araya 
นางอารยา ศิริทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
thamrong 
พระครูปริยัติกิจธำรง
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
pinit_k 
นายพินิจ กนกนาก
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
pikul 
นางพิกุล สุขสนิท
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
mali 
นางมะลิ บุญสุยา
ผู้แทนครู
กรรมการ
nongyao 
นางนงเยาว์ สุนันทพงษ์ศักดิ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
supaporn 
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์น้อย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
kraisak 
นายไกรศักดิ์ วรทัต
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
teeratat 
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร
กรรมการและเลขานุการ
   

 

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_sch.php?School_ID=1032650758&page=kk_sch

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Related posts