ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

 
ครูนิภา หลิมศิริวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ

ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
 
ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ

ครูณิชานันทน์ รักษ์คิด

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th