พันธกิจ/เป้าหมาย

นักเรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรอบรู้เพื่อยกระดับความสามารถสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษามีค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_mision.php?School_ID=1032650758&page=mision

Related posts