วิสัยทัศน์/ปรัชญา

โรงเรียนสิรินธร สร้างบุคคลมีคุณธรรม นำความรู้เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Sirindhorn School produces people haveing moral beyond knowledge, appreciating being Thai, progressing to universal standard, and following Sufficiency Economy Philosophy.

 

ข้อมูลจาก http://data.bopp-obec.info/web/index_view_vision.php?School_ID=1032650758&page=vision

Related posts