กลุ่มสาระภาษาไทย

    20161029-113837
ครูอนัญญา สุนทรารักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 089-945-3928
E-mail –

20161029-113827 
ครูมะลิ บุญสุยา
โทรศัพท์ 089-846-6599
E-mail –

20161029-113831 
ครูสมส่วน มีสติ
โทรศัพท์ 081-869-6711
E-mail –
 20161029-122311
ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ 
โทรศัพท์ 081-072-2999
E-mail –
 20161029-113838
ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์
โทรศัพท์ 063-956-7498
E-mail –
 20161029-113834
ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
โทรศัพท์ 081-548-5797
E-mail –
 20161029-113825
ครูภัทรพร พึ่งชาติ
โทรศัพท์ 086-869-4519
E-mail –
 20161029-113840
ครูประเสริฐ นามพูน
โทรศัพท์ 087-966-9345
E-mail –
 20161029-113830
ครูศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์
โทรศัพท์ 081-554-4587
E-mail –
20161029-113836 
ครูอสิพร ไชยเทพ
โทรศัพท์ 090-250-8826
E-mail –
20161029-113828 
ครูยอแสง จันทร์เสน
โทรศัพท์ 090-038-8688
E-mail –
 20161029-113835
ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
โทรศัพท์ 081-390-2507
E-mail –
 20161029-113833
ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
โทรศัพท์ 086-244-8594
E-mail –
 20161029-113934
ครูกุสุมา แสนสุข
โทรศัพท์ 089-716-7991
E-mail –
20161029-122312 
ครูมณี นรสาร
โทรศัพท์ 089-282-0534
E-mail –
20161029-113826 
ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
โทรศัพท์ –
E-mail –
 20161029-113817
ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
โทรศัพท์ 093-561-5249
E-mail –

ครูฉัตรตะวัน  เตียงทอง
โทรศัพท์ 0810687452
E-mail –
ครูสิริลักษณ์  พงษ์วิเศษ
โทรศัพท์ –
E-mail –
   

 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail