กลุ่มสาระภาษาไทย


ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ :
E-Mail :

ครูมะลิ บุญสุยา

ครูสมส่วน มีสติ
 20161029-122311
ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ 
 
ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์
 
ครูภัทรพร พึ่งชาติ
 
ครูประเสริฐ นามพูน
 
ครูศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์
 20161029-113836
ครูอสิพร เอี่ยมสะอาด

ครูยอแสง จันทร์เสน

ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล

ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
 
ครูกุสุมา แสนสุข
 
ครูมณี นรสาร

ครูมนท์ฤดี ทองเรือง

ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
 
ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง
 
ครูสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th