กลุ่มสาระภาษาไทย

    20161029-113837
ครูอนัญญา สุนทรารักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
20161029-113827 
ครูมะลิ บุญสุยา
20161029-113831 
ครูสมส่วน มีสติ
 20161029-122311
ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ 
 20161029-113838
ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์
 20161029-113834
ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
 20161029-113825
ครูภัทรพร พึ่งชาติ
 20161029-113840
ครูประเสริฐ นามพูน
 20161029-113830
ครูศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์
20161029-113836 
ครูอสิพร เอี่ยมสะอาด
20161029-113828 
ครูยอแสง จันทร์เสน
 20161029-113835
ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
 20161029-113833
ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
 20161029-113934
ครูกุสุมา แสนสุข
20161029-122312 
ครูมณี นรสาร
20161029-113826 
ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
 20161029-113817
ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
20161029-113832 
ครูกมลชนก พรหมบุตร
     

 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail