กลุ่มสาระภาษาไทย

20161029-113834
ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ :
E-Mail :
20161029-113827
ครูมะลิ บุญสุยา
20161029-113831
ครูสมส่วน มีสติ
 20161029-122311
ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์ 
 20161029-113838
ครูประสงค์ โสมรัตนานนท์
 20161029-113825
ครูภัทรพร พึ่งชาติ
 20161029-113840
ครูประเสริฐ นามพูน
 20161029-113830
ครูศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์
 20161029-113836
ครูอสิพร เอี่ยมสะอาด
20161029-113828
ครูยอแสง จันทร์เสน
20161029-113835
ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
 20161029-113833
ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย
 20161029-113934
ครูกุสุมา แสนสุข
 20161029-122312
ครูมณี นรสาร
20161029-113826
ครูมนท์ฤดี ทองเรือง
20161029-113817
ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail