Categories

กลุ่มสาระศิลปะ

  
ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูละออ ศรีไทย

ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง

ครูสุนทรี เกตุชาติ

ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง

ครูขวัญจิรา วงแหวน
 
ครูสุทิตย์ สันทัยพร
 
ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th