กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง
 
ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล
 
ครูศุภชัย จันทร์คำ
 
ครูสุนิศา สุดจำนง
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th