ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


ครูสุทธิรัตย์ คงไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 548-5797

ครูรัชรินทร์ สาระไชยโรจน์

ครูภัทรพร พึ่งชาติ

ครูประเสริฐ นามพูน

ครูศรีฏลาศ์ ศรีลานุช

ครูอสิพร ไชยเทพ

ครูยอแสง จันทร์เสน

ครูสุรางค์ทิพย์ สุขพูล

ครูสิริพร กลิ่นหมื่นไวย

ครูกุสุมา แสนสุข

ครูมณี นรสาร

ครูมนท์ฤดี ทองเรือง

ครูชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์

ครูฉัตรตะวัน เตียงทอง

ครูสุกัญญา แคนจา

ครูกรรณิการ์ ว่าเร็วดี

ครูอรทัย คำไทย