ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

   
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081 977 6633

ครูบรรจบ ด้วงมั่ง

ครูวัชระ ชาญศรี

ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท

ครูอำพล รติธรรมกุล

ครูสุนิศา สุดจำนง

ครูสุวชัย ศรีบุญเรือง

ครูมัทนียา เสียงสนั่น

ครูภูรี ยอดรัฐรดี

ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์

ครูภัทรินทร์ แก้วคำ