ผู้บริหารโรงเรียน


นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชากาาร
โทรศัพท์ –

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ –

นางกิมาภรณ์ เติมสุข

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –


รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th