ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
E-mail : –


รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th