Categories

ผู้บริหารโรงเรียน

  
นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นางประจวบ บุญพอก

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
E-mail : –

นายชัยญรงค์ ลอยประโคน

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th