ผู้บริหารโรงเรียน

   20161028-153623
นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 20161028-153622
นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-153622
นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-153622
นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-153622
นายภัทรพล  หมวกเหล็ก
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail