ผู้บริหารโรงเรียน


นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 064 091 1911

นายภัทรพล  หมวกเหล็ก

รองผู้อำนวยการ
งานบริหารวิชากาาร
โทรศัพท์ 097 335 2510

นายประเสริฐ พิสมัย
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 081 062 1540

นางกิมาภรณ์ เติมสุข
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 081 238 8992

นายธีรศักดิ์ อาษา
รองผู้อำนวยการ
งานบริหารบุคคล
โทรศัพท์ 000 000 0000

Related posts