ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัยธมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ฯ ระดับจังหวัด

โดยมีครูที่ปรึกษา โครงงาน คือ 1. ครูธีระพล เสาะแสวง  ครู ชำนาญการ (วท.ม. คณิตศาสตร์)

2. ครูสมพงศ์  วงศ์นุริน  ครูพนักงานราชการ (คบ. คณิตศาสตร์)

Related posts