SIRIN-ITA-OTA กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6-พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545