SIRIN-ITA-OTA ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT-23

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
OIT 23 503 KB 130