SIRIN-ITA-OTA ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

OIT-34

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
OIT-34 97 KB 123