Month: September 2015

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ครูคณิตศาสตร์นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

นางเรไร  เผือดนอก  และนางภัคภร  ใสแจ่ม ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ร่วมนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน  ในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันที่ 26  กันยายน  2558

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร แก้วกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 4. นางสาวษรศิลป์ มานาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 5. นางสาวกฤษณา รำจวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ช 15

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖ ๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง CHANGE ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

12