รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านฟังเสียง

นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  จากโครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ ๔๔  ประจำปี ๒๕๕๘

1441599141121   1441599077229  1441598994268

Related posts