ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ SME ม.1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดำเนินงานค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  (SME)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20  กันยายน  2558

ณ  หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

Related posts