กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  20161031-200838
ครูทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
20161031-200902 
ครูสุนันท์ เครือยา
20161031-201138 
ครูสุนทร กิ่งจันทร์
20161031-201126 
ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม
20161031-200857 
ครูอรวรรณ รัมพณีนิล
20161031-200900 
ครูบูรณ์พิชญ์ เครือวัลย์
20161031-201133 
ครูดรรชนี ใจดี
20161031-200841 
ครูยุพาจิตรา บุญจรัส
20161031-201137 
ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส
20161031-200843 
ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์
20161031-200855 
ครูสำเรียง ศรีเพชร
20161031-200832 
ครูกาญจนา พุ่มไหม
20161031-200840 
ครูปตินุช พรหมบุตร
20161031-200852 
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์
20161031-200851 
ครูรุจิรา ราชรักษ์ 
20161031-201131 
ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก
who
ครูกัลยา คิดอยู่
20161031-200854 
ครูอัชญา อนุเคราะห์
20161031-201136 
ครูสิริกร คงกล้า
20161031-201330
ครูนิดต้า เจริญศิริ
20161031-201135
ครูสริญญา อนุเคราะห์
20161031-201330 
ครูเรไร เผือดนอก
20161031-201332 
ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม
20161031-201134 
ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า
 20161031-201331 
ครูวรรณี มณีวงศ์
20161031-200849 
ครูปกิญญา สอนกล้า
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad 
ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง
20161031-200847 
ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์
 20161031-200845 
ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์

 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail