กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
ครูสำเรียง ศรีเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ :
E-Mail :

ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม

ครูอรวรรณ รัมพณีนิล

ครูดรรชนี ใจดี

ครูยุพาจิตรา บุญจรัส

ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส

ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์

ครูกาญจนา พุ่มไหม

ครูปตินุช พรหมบุตร

ครูสิริกร คงกล้า

ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์

ครูรุจิรา ราชรักษ์ 

ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก

ครูกัลยา คิดอยู่
20161031-200854
ครูอัชญา อนุเคราะห์

ครูนิดต้า เจริญศิริ

ครูสริญญา อนุเคราะห์

ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม

ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า

ครูปภิญญา สอนกล้า
 
ครูวรรณี มณีพงศ์

ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง

ครูสิวพร ไพรกังวาล

ครู
 
ครู

ครู

ครู

ครู

ครู
ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์
ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์

ครูภัทรวรินทร์ แก้วคำ
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th