ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
ครูสิวพร ไพรกังวาล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ –

ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม
โทรศัพท์ 086-880-8103

ครูสำเรียง ศรีเพชร
โทรศัพท์ 092-525-4946

ครูยุพาจิตรา บุญจรัส
โทรศัพท์ 083-464-8400

ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส
โทรศัพท์ 084-193-1219

ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์
โทรศัพท์ 081-789-1490

ครูปตินุช พรหมบุตร
โทรศัพท์ 086-254-6529

ครูสิริกร คงกล้า
โทรศัพท์ 087-878-4208
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์
โทรศัพท์ 086-250-7642

ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก
โทรศัพท์ 088-580-5599
ครูกัลยา คิดอยู่
โทรศัพท์ 095-602-9578

ครูอัชญา อนุเคราะห์
โทรศัพท์ 080-163-6635

ครูนิดต้า เจริญศิริ
โทรศัพท์ 081-900-7403
ครูสริญญา อนุเคราะห์
โทรศัพท์ 085-777-8784

ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม
โทรศัพท์ 080-6092038

ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า
โทรศัพท์ 087-367-9764

ครูปภิญญา สอนกล้า

ครูวรรณี มณีพงศ์

ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง

ครูสุชาดา เฉลียวไว

ครูวาสนา สาลี

ครูอำภา กลองชัย

ครูวรากุล ผลาผล
ครูเกศนี นับถือดี

ครูชรินธร ศรีลานุช


ครูอรอนงค์ อินทร์ตา

ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์


ครูภัทรวรินทร์ แก้วคำ
 
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th