ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ ครูพรระวี บุญสุยา ครูทิพย์ภาวี หลอมประโคน ค…

Read More

บุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

นายสุชิน แลเพลิน นายสุทิศ เกษณอินทร์ นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์ นางสาวพิมล ราชสุข นางเพ็ญศรี น…

Read More

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โทรศัพท์ 081 876 4351 ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง ค…

Read More