กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


ครูภูริตา จันทสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –
E-mail : khrupooh@gmail.com
20161028-154842
ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155053
ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154838
ครูพรระวี บุญสุยา
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155520
ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155057
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ –
E-mail : khrutik@gmail.com
20161028-154406
ครูอานนท์ มุ่งดี
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154816
ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154839
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154403
ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154357
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154836
ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155245
ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155332
ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 who
ครูอภิราวุธ สีทา
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 who
ครูวิภาวรรณ จันทะบุรี
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail