กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  20161101-112143
ครูธานัท ธนาหิรัญบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 088-7253412
E-Mail : –
20161101-111816 
ครูธงชัย แพงวงษ์ 
โทรศัพท์ 089-4247692
E-Mail : –

20161101-112103 
ครูสร้อยทิพย์ อิ่มชื่น
โทรศัพท์ 081-7605797
E-Mail : –

20161101-112259 
ครูอำไพ ตรงจิตพิทักษ์ 
โทรศัพท์ 089-6288894
E-Mail : –
20161101-112100 
ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง
โทรศัพท์ 082-7513522
E-Mail : –
20161101-111814 
ครูเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด 
โทรศัพท์ 081-0671502
E-Mail : –
20161101-112105 
ครูเฉลา ธรธรรมคุณ
โทรศัพท์ 082-6090207
E-Mail : –
20161101-111812 
ครูถนอมจิตร อวงพิพัฒน์
โทรศัพท์ 062-1107329
E-Mail : –
20161101-111815 
ครูเฉลิมชาติ งาขาว
โทรศัพท์ 081-7605797
E-Mail : –
20161101-111817 
ครูมานพ ด่านวิไล
โทรศัพท์ 086-8499552
E-Mail : –
20161101-112245 
ครูสรวุฒิ รัตตัญญู 
โทรศัพท์ 081-7200133
E-Mail : –
20161101-111811 
ครูรุ่งรัตน์ สุภาสัย
โทรศัพท์ 089-2859891
E-Mail : –
20161101-111810 
ครูทิพร แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 089-6245714
E-Mail : –
20161101-112106 
ครูมนตรี จิตต์หาญ
โทรศัพท์ 086-2513688
E-Mail : –
20161101-112300 
ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา
โทรศัพท์ 087-2395033
E-Mail : –
20161101-112104 
ครูสุริวรรณ สุริยงคต
โทรศัพท์ 084-4786292
E-Mail : –
20161101-112141
ครูพรศรี บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 086-2563999
E-Mail : –
20161101-112242 
ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
โทรศัพท์ 081-8764351
E-Mail : –
20161101-112244 
ครูจิรภาส ภูลี
โทรศัพท์ 087-4558518
E-Mail : –
20161101-112139
ครูวิรงรอง จันทเขต
โทรศัพท์ 081-7900419
E-Mail : –
20161101-112142
ครูเสาวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์
โทรศัพท์ –
E-Mail : –
20161101-111818 
ครูไกรวิชย์ สุปิงคลัด
โทรศัพท์ 089-7192194
E-Mail : –
20161101-111813 
ครูสุจิตรา มาลีแก้ว
โทรศัพท์ 088-1226412
E-Mail : –
   

 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail