ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี


ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์
ครูพรระวี บุญสุยา
ครูทิพย์ภาวี หลอมประโคน

ครูภูริตา จันทสุข

ครูภูรินท์ฤทธิ์ หลอมประโคน

ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ครูอานนท์ มุ่งดี

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
ครูจิตญาดา เพ็งแจ่ม
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครูณัฎฐยา ใจหาญ

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น

ครูสมชาย วงศา

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์