ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์


ครูพรระวี บุญสุยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –

ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
20161028-155057
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –

ครูภูริตา จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ –

ครูกฤติภัทร มุ่งดี
โทรศัพท์ –

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –

ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –

ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –

ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต
โทรศัพท์ –

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์

ครูสุริยะ ลมพรมราช
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
who
ครูอิทธิพล จันทร์ฉาย
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
who
ครูกนกวรรณ มานุจำ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th