ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยี


ครูพรระวี บุญสุยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 061 965 8789

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง

ครูทิวาพร หลอมประโคน

ครูสมหมาย หลอมประโคน

ครูภูริตา จันทสุข

ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ครูอานนท์ มุ่งดี

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์

ครูณัฎฐยา ใจหาญ

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น

ครูสมชาย วงศา

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์