ครูกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์


ครูภูริตา จันทสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –
E-mail : khrupooh@gmail.com

ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูพรระวี บุญสุยา
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155057
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ –
E-mail : khrutik@gmail.com

ครูกฤติภัทร มุ่งดี
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูอนงค์นาถ สร้อยจิต
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูสุชิต ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –

ครูสุริยะ ลมพรมราช
เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
who
ครูอมร แสงสุข
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
who
ครูสินิทรา สีทองธรรม
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th