บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

 

นายประสิทธิ์ ศิริสงวน
นายสุชิน แลเพลิน

นายทองศูนย์ ภูมิศาสตร์

นายสุทิศ เกษณอินทร์

นางสาวพิมล ราชสุข
นายอรรถพงษ์ ดีทั่ว
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th