บุคลากรทางการศึกษา (พนักงาน)

 


นางรม เจ็ดประโคน

นางจันทร์เลิศ ปันหอม

นางรัชนีย์ หวังสุดดี

นางสาวทองคำ สุดสายตรวจ

นางรัตวจี วาหมงคล

นางสาวประณี ปันหอม

นางเพ็ญศรี นิลสุข

นางประหยัด เพิ่มนิตย์

นายวิสันต์ สุไต้ทอน

นายมั่นศักดิ์ บุญเพิ่ม

นายสมชิต นิลสุข

นางขวัญศรี ทาสีดา

นายวอน ไชยพร

นางสาววารินทร์ มนตรี

นางสาวบงกช มียิ่ง

นายวินิตย์ โฉมศรี

นายสมศักดิ์ แสงทอง

นายช้อย ตอนสุข 

นายวิไล จงผสม

นายคำสุข พิลา

นายสรธร ชัยฉลาด

นายกำชัย สุปิงคลัด

นางสาวจันทร์ทิมา คงกล้า
นายสันติ ศรีเมือง

นายอภิลักษณ์ ภูมิศาสตร์

นายสันติ ศรีเมือง

นายชัชวาล ฉัตรทัน

นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพ็ชร

นายสมคิด มียิ่ง

นายสุริยา กัญญาพันธ์

นายธิบดี ประทุมทอง

Related posts