กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


ครูวรรณา สิยาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ :
E-Mail :

ครูบุษกรกุล ส่งเสริม

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูรัชนี มุ่งเจริญพร

ครูสุธาดา เทียมเลิศ

ครูสายสุนีย์ สมทรัพย์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์
ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอวตี บัณฑิตนิธิกุล

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ
ครูอลิษา พิมวงษา ครูเย็นฤทัย สามาลย์
ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูนฤทัย เนินสูง

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์
 


ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง


ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์
ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์  
ครูสุปราณ๊ นาคงาม

ครู

ครูสิริภาณณ์ นามสวัสดิ์
 
ครู Kazuhiko Matsuo
 
ครู Matthiev Gvinguene
 
ครู Stuart Galban

ครู Jo Kyu Ha
 
ครู Sary Chang
 
ครู 
 
ครู
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th