ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ครูนฤทัย เนินสูง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ

ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูวรรณา สิยาชีพ

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูสิริภรณ์ นามสวัสดิ์

ครูหทัยกาญจน์ พินลา

ครูมินตรา ไชยา

ครูโกมล ศรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด

ครูยุรนันท์ จันทะเวช

ครูหทัยชนก ศูนย์ตรง

ครูกฤษณาภูมิ เกษอินทร์

ครูฐิตินันท์ บุญราช

ครูภัทราวรรณ ผากา

ครูรัตนาภรณ์ ภาษาดี

ครูโสภิดา ผู้สมเก่า

ครูลลิตา สนิทพันธ์

ครูสุวนันท์ คงศรี

ครู Kazuhiko Matsuo

ครู Samir Mar Houm

ครู Jack Black

ครู Shi Li Ying

ครู Jo Kyo ha

ครู Thilendran G Reddy

ครู Elmie joy

ครู 

ครู Stuart Gelban

ครู 

Related posts