ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


ครูวรรณา สิยาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ :
E-Mail :

ครูบุษกรกุล ส่งเสริม

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูรัชนี มุ่งเจริญพร

ครูสายสุนีย์ สมทรัพย์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์
ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอวตี บัณฑิตนิธิกุล

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ
ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูนฤทัย เนินสูง

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูหทัยกาญจน์ กล้าแข็ง

ครูสิริภาณณ์ นามสวัสดิ์

ครูมินตรา ไชยา

ครูโกมล สรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด

ครู Kazuhiko Matsuo

ครู Sary Chang

ครู Jo Kyu Ha

ครู Matthiev Gvinguene

ครู Stuart Galban
 
ครู Jack Black
 
ครู Satoko Otsuka

ครู Song Wenjing
 
ครู Samir Mar Houm
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th