ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูปรารถนา นิสังรัมย์


ครูนฤทัย เนินสูง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ –

ครูรัตนา รัตนกาญจน์

ครูฉัณแข รัตตัญญู

ครูสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

ครูไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์

ครูฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์

ครูอำไพ มุ่งสันติ

ครูสายชล ศรีวิเศษ

ครูอลิษา พิมวงษา

ครูเย็นฤทัย สามาลย์

ครูวันทนีย์ สร้อยนาก

ครูวรรณา สิยาชีพ

ครูพิมพ์พร สุขแล้ว

ครูเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์

ครูพัชรินทร์ เสียงวังเวง

ครูอัชฎาพร ใจใหญ่

ครูปรารถนา นิสังรัมย์

ครูนาราภัทร ตรงจิตพิทักษ์

ครูสุปราณี นาคงาม

ครูหทัยกาญจน์ กล้าแข็ง

ครูมินตรา ไชยา

ครูโกมล ศรีวรรณะ

ครูสุวภา ภิญโญภาพ

ครูธนากร กายสง่า

ครูสุจตรา ชาสุด
ครูยุรนันท์ จันทะเวช ครูหทัยชนก ศูนย์ตรง
ครูจิราวุฒิ เกษอินทร์
ครูโสภิดา ผู้สมเก่า
ครู Kazuhiko Matsuo ครู Samir Mar Houm ครู Jack Black
ครู Shi Li Ying