กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพ

เรียน..คุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เคารพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กรอกข้อมูลให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธร

—-> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานมาตรฐาน

2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสรุปผลสัมฤทธิ์

3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มงานสมรรถนะ

4. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ฟัง พูด อ่านเขียน เจตคติ และสุนทรียภาพ (บางกลุ่มสาระ)

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วเขียนแผ่นซีดี  ส่งที่งานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2558

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประกันคุณภาพ  ขอบคุณทุกท่าน

Related posts