ดาวน์โหลดไฟล์ ปพ.6

เรียน   คุณครูที่ปรึกษา และคุณครูหัวหน้าระดับทุกท่าน
            งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือคุณครูได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินนักเรียนตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) โดยดำเนินการดังนี้
            1. คุณครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ.6 (ของครูที่ปรึกษา) จากเวปไซต์โรงเรียน บันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์เอกสารต้นฉบับ นำส่งที่หัวหน้าระดับ
            2. คุณครูหัวหน้าระดับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปพ. 6 (ฉบับหัวหน้าระดับ) จากเวปไซต์โรงเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากครูที่ปรึกษา บันทึกลงในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยครบถ้วน พร้อมเขียนแผ่นซีดี ส่งมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (ห้องแผนงาน)
            3. กำหนดส่งเอกสาร จากหัวหน้าระดับมาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประกันคุณภาพ

Related posts