Month: ธันวาคม 2015

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย นางภัคภร ใสแจ่ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย นางภัคภร ใสแจ่ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการเสริมสร้าง Growth Mindset ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และการเสริมสร้าง Growth Mindset ผู้วิจัย นางภัคภร ใสแจ่ม