เหรียญทอง OBEC AWARDS 2558

นางภัคภร  ใสแจ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ

ในการประกวดผลงานอันทรงคุณค่า  OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2558

ประเภท  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ด้านวิชาการ  ระดับ ม.ปลาย

1451441921639K620151222_08143220151222_091201K1020151222_100207

Related posts