รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13

ปีการศึกษา 2558

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภทบุคคล

            นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร

รางวัลรองชนะเลิศ  ประเภททีม

            นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร

            นาย คมชาญ เรืองโชติเสถียร

            นาย ธันว์ เตียถาวรชัย

            นาย รวิภาส อุปการกุล

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภททีม

            นางสาว นันทนัช เลิศอนันต์สิทธิ์

            นางสาว รติรัตน์ รุ่งอนันต์ชัย

            นาย เตชะ บุญทรง

            นางสาว พิชยารัชต์ กิติวุฒิศักย

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค ชนะเลิศประเภททีม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Related posts