เอแม็ท และซูโดกุ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

ทีมเอแม็ท และซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  สร้างผลงานการแข่งขัน  ในรายการ

แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

วันที่ 23-24  มกราคม 2559  ณ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ดังนี้

ที่

ชื่อ – สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ

ครูผู้ฝึกสอน

1 นายนครินทร์  สระแก้ว ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3

พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

และ

นางวรรณเพ็ญ  ศรีโครตร

2 นางสาวพันวัสสา  พัวพันธุ์ ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี ม.๑/๔ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
4 เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย ม.๒/๓ ซูโดกุ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขัน
5 เด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

นางภัคภร  ใสแจ่ม

และ

นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

6 เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญทอง

7 เด็กหญิงกนกพร  เลาหพงษ์ ม.๒/๓ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

8 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามสวัสดิ์ ม.๒/๔ เอแม็ท ม.ต้น เกียรติบัตร

เหรียญเงิน

9 นายศุภกร  เจียรอุดมเดช ม.๔/๓ เอแม็ท

ม.ปลาย

เหรียญทอง  

อันดับที่ 4

พร้อมเกียรติบัตร

10 นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสำราญ ม.๖/๒ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทอง

11 นายชนภัทร  วังนุราช ม.๔/๑ เอแม็ท

ม.ปลาย

เกียรติบัตร

เหรียญทองแดง

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Related posts