Month: April 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2 ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์ ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง