Month: June 2016

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559”

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559”

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  อุดรธานี  จ.อุดรธานี    ในวันที่  25 – 26   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  โรงเรียนสิรินธร วันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2559 ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย  สามาลย์

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์