Month: July 2016

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1, 2 และ 3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนารายวิชาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค 1 / 2559 ฉบับ 10 มิ.ย.59

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาค 1 / 2559 ฉบับ 10 มิ.ย.59

ไฟล์รายชื่อนักเรียน ภาค 1 /2559 ฉบับ หลังวันที่ 10 มิถุนายน 2559   ใช้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี 2559  อัพโหลดวันที่ 14 ก.ค.2559

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร  และโรงเรียนในเขตภาคอีสาน  สมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน  [ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าแข่งขัน ] เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมา

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ม.๔-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ 

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล   

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์