การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

IMG_0661 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0663 IMG_0664เมื่อวันวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

นางสุจินดา  สินโพธิ์  รอผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางอนัญญา  สุนทรารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุทธิรัตน์  คงไทย ครูชำนาญการพิเศษ  และนางสาวกัณฑิมา สำราญจริง นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล 

 

Related posts