กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเทิดนครินทร์ปิ่นสยาม สรรพศิลป์งามภาษาไทย ร้อยรวมใจบูชาครูกวีศรีสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์

Related posts