Month: สิงหาคม 2016

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดคลิกตรงนี้ [ ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ อ.ธีรวัฒ […]

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 […]