Month: August 2016

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เอกสารนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดคลิกตรงนี้ [ ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอ อ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ  A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A – MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   รายการการแข่งขัน A – MATH & SUDOKU SURIN 2016  ครั้งที่ 1  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1190763447649801/ หรือ  Download  file  ด้านล่างนี้  

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 23 ก.ค. 2559                             เอกสารชุดที่ 1            เอกสารชุดที่ 2