สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้ “กฎหมายใกล้ตัว”

โดย…เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน   เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า  เและด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก     
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

click

 

สามารถดาวโหลด Application สำหรับ
แอนดรอย
button_download หรือ  qrcode

 

Related posts