Month: November 2016

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ฐาน ดังนี้ ๑. เรียนรู้หลักภาษา ๒. พจนาตามการณ์ ๓. ฝึกอ่านเอาเรื่อง ๔. ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี ๕. พาทีร่วมอาเซียน ๖. ทดสอบเขียนตามคำบอก ๗. รู้คำนอกภาษาไทย ๘. ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์ ๙. รังสรรค์คำภาษาไทย ๑๐. ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

App Android

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย1)  เด็กหญิงรินลฌา    เรียงเงิน                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/32)  เด็กหญิงศิรภัส    เติมกล้า                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/33)  ด็กหญิงสริญญา    ดอกกระโทก                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายความอาลัย” หมดกำหนดส่งผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2559  โดยมีขนาดภาพ A4 ความละเอียดที่ 300 dpi ไฟล์นามสกุล jpg หรือ psd  ส่งผลงานได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพบปะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งให้โอวาท เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1 พฤศจิกายน 2559 )