โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการค่ายฉัจฉริยภาพทักษะทางภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โดยมีนายชิน  ไทยยิ่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ฐาน ดังนี้

๑. เรียนรู้หลักภาษา

๒. พจนาตามการณ์

๓. ฝึกอ่านเอาเรื่อง

๔. ครบเครื่องเรื่องวรรณคดี

๕. พาทีร่วมอาเซียน

๖. ทดสอบเขียนตามคำบอก

๗. รู้คำนอกภาษาไทย

๘. ใฝ่ใจแต่งคำประพันธ์

๙. รังสรรค์คำภาษาไทย

๑๐. ส่งเสียงใสอ่านทำนอง

sam_9357 sam_9358 sam_9363 sam_9366 sam_9367 sam_9371 sam_9373 sam_9377 sam_9384 sam_9388 sam_9389 sam_9390 sam_9391 sam_9395 sam_9404 sam_9413 sam_9415

Related posts