การขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Related posts