สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์