งานบริหารวิชาการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M.E. Sirindhorn School Test) ประจำปีการศึกษา 2559