ค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

“โดยคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์”

ช่วงเวลารับสมัคร

          23 กุมภาพันธ์  – 3 มีนาคม  2560  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์
  2. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องรับโทษทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

          กลุ่ม วิทย์ – คณิตฯ   มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

                                               มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

                                               มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษอังกฤษ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

          กลุ่ม ศิลป์ – ภาษา     มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50

                                                มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50

                                                มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษอังกฤษ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00

   สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครออนไลน์ สมัครสอบคลิก!!!

   Downlond เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

                             ตารางการเข้าค่าย  คลิก
                             ใบสมัคร+กำหนดการ+รายจ่าย  คลิก

 

 

 

 

 

 

Related posts